Australia công bố chiến lược phát triển công nghiệp quốc phòng

29-02-2024, 18:09

Ngày 29/2, chính phủ Australia công bố Chiến lược phát triển công nghiệp quốc phòng, trong đó xác dịnh những khuôn khổ và quy tắc phát triển trong chính sách công nghiệp quốc phòng nước này. Chiến lược phản ánh sự thay đổi về tình huống chiến lược cũng như đưa ra sáng kiến để phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh cho Australia.

Xem thêm