f
Tự động phát sau

Báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Bình Dương

20-09-2022, 17:17

Ngày 20/9/2022, Đoàn kiểm tra số 6 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương.