Báo chí Argentina ca ngợi "Ngoại giao cây tre” của Việt Nam

03-01-2024, 18:15

Ngay trong những ngày đầu tiên của năm 2024, một trang tin tức của Argentina đã có bài viết đề cao giá trị đặc sắc của trường phái “Ngoại giao cây tre” của Việt Nam, cho rằng trường phái ngoại giao này đã mang lại cho Việt Nam vai trò ngày càng lớn trên trường quốc tế.

Chính trị

Ngoại giao

Thế giới

Xem thêm