Bạo lực học đường ám ảnh trở lại

10-09-2022, 06:41

Trường học vốn phải là môi trường an toàn, thân thiện. Nhưng, thực tế là bạo lực đã và đang xảy ra trong nhiều trường học, ở các bậc học, tại nhiều nơi trên thế giới. Bạo lực không chỉ xảy ra ở học sinh nam mà còn cả ở học sinh nữ; không chỉ giữa học sinh với học sinh mà còn giữa học sinh với những người làm giáo dục, dưới nhiều hình thức cả bạo lực thể chất và tinh thần.

Giáo dục

Đào tạo

Pháp luật

Xem thêm