Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ căn cước mới

12-02-2024, 06:39

Để phù hợp với quy định tại luật Căn cước, Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ căn cước mới thay thế cho thẻ căn cước công dân đang có hiệu lực. Về kích thước, hình dáng, thẻ căn cước cơ bản giống như thẻ căn cước công dân. Tuy nhiên, nhiều thông tin thể hiện trên mặt thẻ sẽ có thay đổi.

Xem thêm