Bỏ xếp loại trên bằng tốt nghiệp Trung học Cơ sở

30-01-2024, 06:43

Quy chế xét công nhận tốt nghiệp Trung học Cơ sở mới ban hành sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2. Theo đó, điều kiện xét tốt nghiệp Trung học Cơ sở có nhiều điểm mới và bỏ xếp loại tốt nghiệp Trung học Cơ sở.

Giáo dục

Đào tạo

Xem thêm