Bộ Y tế đề xuất thêm gói cho người đã tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc

12-03-2024, 06:39

Trong báo cáo đánh giá tác động chính sách tại dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế cho biết, hiện nay, tại Việt Nam có 2 hình thức bảo hiểm y tế, đó là bảo hiểm y tế bắt buộc và bảo hiểm y tế thương mại.

Xem thêm