Công nghiệp văn hoá góp phần định vị thương hiệu quốc gia

26-12-2022, 20:59

Trong công cuộc xây dựng thương hiệu quốc gia Việt Nam, ngành Văn hóa đóng vai trò quan trọng. Và sau 5 năm triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đóng góp vào tăng trưởng và định vị thương hiệu quốc gia.

Xem thêm