Dấu ấn 45 năm phát triển của Trường Cán bộ Thanh tra

19-10-2022, 19:27

Là đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng phục vụ quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ, 45 năm qua, các thế hệ cán bộ, giảng viên Trường Cán bộ Thanh tra luôn thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức của ngành, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về bản lĩnh chính trị, nhận thức đúng đắn về đạo đức công vụ, giỏi về năng lực chuyên môn, sẵn sàng hội nhập quốc tế, chính quy và ngang tầm nhiệm vụ, góp phần xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao. 

Xem thêm