Để mặt đất trở lại hiền hòa

25-07-2023, 18:48

Với mong muốn giải quyết hiểm họa bom mìn sau chiến tranh, Việt Nam đã không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực, huy động nhiều nguồn lực để tăng tốc độ rà phá bom mìn, trả lại đất sạch bom mìn cho người dân. Thực tế, đó là cũng mong ước chung của những người dân trên địa bàn các xã còn sót lại bom mìn sau chiến tranh. Đất sạch bom mìn, trở nên hiền hòa hơn thì cũng đồng nghĩa với cuộc sống của người dân sẽ trở nên an toàn và ấm no hơn.

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xem thêm