Đề nghị tiếp tục rà soát vốn phát triển văn hóa

09-04-2024, 07:38

Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá giai đoạn 2025-2035, Bộ Tài chính đề xuất đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) rà soát tổng vốn thực hiện, tránh đề xuất quá cao so với khả năng thực hiện, gây thất thoát, lãng phí.

Xem thêm