Đưa dịch vụ OTT, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây vào diện quản lý

22-06-2023, 11:45

Sau hơn 12 năm áp dụng, Luật Viễn thông  và các văn bản hướng dẫn đã tạo hành lang pháp lý thúc đẩy cạnh tranh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia thị trường. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật Viễn thông đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, không phù hợp với bối cảnh phát triển mới. Do vậy, với việc đưa các dịch vụ mới như trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet (OTT viễn thông) vào dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi) lần này được cho là hướng đi chiến lược, cần thiết, phù hợp với xu thế phát triển viễn thông, xu thế hội tụ, hình thành hạ tầng số, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.  

Xã hội

Môi trường – Công nghệ

Đời sống công nghệ

Xem thêm