Hiệu quả liên kết sản xuất nông nghiệp ở Đồng Nai

24-12-2023, 08:15

Để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, những năm qua tỉnh Đồng Nai đã triển khai mô hình liên kết theo chuỗi giá trị. Thực tế cho thấy, việc liên kết mang lại nhiều lợi ích cho nông dân, doanh nghiệp và nhà nước; giúp hình thành các mô hình sản xuất lớn, sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn. Đây là tiền đề quan trọng để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

S Việt Nam

Đồng Nai

Kinh tế

Xem thêm