Hòa giải cơ sở, giải quyết mâu thuẫn từ xa, từ sớm

03-06-2024, 08:02

Toàn tỉnh Tây Ninh có trên 540 tổ hoà giải với khoảng 4 nghìn hoà giải viên. Qua hơn 10 năm thực hiện Luật hòa giải, địa bàn tỉnh Ninh đã tiếp nhận gần 10 nghìn vụ việc, với tỷ lệ hòa giải thành chiếm trên 84%. Công tác hòa giải cơ sở đóng vai trò quan trọng trong ổn định an ninh trật tự địa phương.

S Việt Nam

Tây Ninh

Xã hội

Xem thêm