Hoàn tất bitcoin halving lần thứ tư

20-04-2024, 20:18

Ngày 19/4, đợt bitcoin halving lần thứ tư đã hoàn tất. "Halving" là thuật toán nhằm giảm tốc độ tạo ra bitcoin mới, từ đó hạn chế lạm phát khi quá nhiều người cùng tham gia đào tiền bitcoin, đồng thời loại bớt những thợ đào không hiệu quả.

Xem thêm