Hoàn thiện quy định về chia sẻ dữ liệu của doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước

27-09-2023, 13:17

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về chuyển đổi số, nhu cầu xây dựng chính phủ điện tử, nhiều cơ quan Nhà nước ngày càng có yêu cầu đối với việc chia sẻ dữ liệu từ cộng đồng doanh nghiệp để phục vụ công tác xây dựng và điều hành chính sách. Tuy nhiên, cần thiết phải có một quy định rõ ràng và thống nhất để giảm thiểu rủi ro là nhận định của các chuyên gia tại Hội thảo Chia sẻ dữ liệu của doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước diễn ra sáng 27/9 tại Hà Nội.

Xem thêm