Hơn 10.000 chữ ký số được cấp đến người dân Hà Nội

16-06-2023, 08:22

Đến nay các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số trên địa bàn Hà Nội đã cung cấp dịch vụ chữ ký số miễn phí cho hơn 10.000 chữ ký số đến người dân Thủ đô, giúp người dân thực hiện các thủ tục hành chính và giao dịch điện tử.

Xem thêm