Họp hai tổ biên tập của tiểu ban văn kiện và tiểu ban Kinh tế - Xã hội

22-06-2024, 08:50

Thực hiện kế hoạch hoạt động của hai Tổ Biên tập của Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, sáng ngày 22/6, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thường trực hai Tổ Biên tập đã tổ chức buổi làm việc, trao đổi về một số vấn đề lớn, quan trọng dự kiến được thể hiện trong Báo cáo Chính trị và Báo cáo Kinh tế - Xã hội nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa hai Báo cáo theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Báo cáo Chính trị là báo cáo trung tâm, Báo cáo Kinh tế - Xã hội là báo cáo chuyên đề.

Chính trị

Nhà nước

Xem thêm