f
Tự động phát sau

Kéo dài Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu đến hết năm 2023

17-04-2022, 11:28

Uỷ ban thường vụ Quốc hội vừa thống nhất kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu đến hết năm 2023; đồng thời đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm.