Khoa học Công nghệ cần đóng góp thiết thực hơn nữa cho nông nghiệp

10-07-2024, 18:48

Nhờ ứng dụng khoa học công nghệ mà nông nghiệp Việt Nam đạt được trình độ số 1 thế giới ở nhiều lĩnh vực sản xuất. Tuy nhiên, đóng góp của khoa học công nghệ vào phát triển nông nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế. Đây là thông tin tại Diễn đàn kết nối sản phẩm khoa học công nghệ ngành nông nghiệp với doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân.

Xem thêm