Lịch sử là môn học bắt buộc ở bậc THPT

04-08-2022, 06:35

Đối với cấp Trung học phổ thông (THPT), Lịch sử là môn học bắt buộc đối với tất cả học sinh, có thời lượng là 52 tiết/năm.

Giáo dục

Đào tạo

Xem thêm