Long An chú trọng phát triển đảng viên trong trường học

05-05-2024, 08:03

Công tác phát triển Đảng luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của mỗi cấp uỷ, đặc biệt là phát triển Đảng trong đối tượng học sinh, vì đây là thế hệ năng động, là rường cột của nước nhà.

S Việt Nam

Long An

Giáo dục

Xem thêm