Người gìn giữ bản sắc văn hóa vùng cao

02-12-2023, 06:34

Trước sự biến động của thời gian, hoàn cảnh sống, ảnh hưởng của quá trình hội nhập khiến cho văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng bị mai một. Để gìn giữ và phát triển bản sắc văn hóa của người Thái, ông Vì Văn Phịnh, người có uy tín ở bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La đã khôi phục nhiều nét văn hóa truyền thống, "tiếp lửa", trao truyền niềm tự hào và đam mê văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Ông cũng tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng bản làng ấm no, hạnh phúc, văn minh.

Xem thêm