Nỗ lực giảm nghèo ở huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

19-05-2024, 18:47

Với các giải pháp đồng bộ, trong đó có đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, huyện miền núi Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) quyết tâm, nỗ lực đến cuối năm 2024 sẽ thực hiện đạt các chỉ tiêu giảm nghèo, đưa huyện ra khỏi danh sách huyện nghèo theo Nghị quyết số 09, ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

S Việt Nam

Khánh Hòa

Địa phương

Xã hội

Xem thêm