Nới hạn mức sở hữu nước ngoài để tái cơ cấu ngân hàng

05-01-2023, 11:32

Những ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng yếu kém có thể được nới tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư ngoại, từ 30% lên 49%. Đây là một trong những nội dung mới của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01 năm 2014 về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng trong nước, đang được Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến.

Xem thêm