Phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể 

26-08-2023, 18:05

Tính đến nay, Việt Nam đã có 15 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản này vẫn còn nhiều điều đáng bàn, nhất là trong bối cảnh cần bảo tồn song song với phát triển, sáng ngày 26/8, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị nhằm phát huy giá trị các di sản trong bối cảnh hiện nay.

Xem thêm