Phát triển cảng Chân Mây đáp ứng yêu cầu phát triển mới

13-04-2023, 08:39

Cảng Chân Mây của tỉnh Thừa Thiên – Huế, là cảnh nước sâu tự nhiên, được quy hoạch thuộc nhóm cảng biển số 2, loại I. Nhằm khai thác tiềm năng, phục vụ cho phát triển, tỉnh Thừa Thiên – Huế đang triển khai nhiều giải pháp trong quy hoạch, kêu gọi đầu tư, để xây dựng Cảng Chân Mây trở thành một cảng biển có hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

S Việt Nam

Thừa Thiên Huế

Xã hội

Kinh tế

Xem thêm