Phát triển kinh tế xanh là tất yếu với doanh nghiệp

17-04-2024, 12:53

Phát triển bền vững, tăng trưởng xanh đang là đang là xu hướng chuyển dịch tất yếu, được nhiều quốc gia lựa chọn trong đó có Việt Nam. Tăng trưởng xanh góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội. Việc tiếp tục cụ thể hóa các hành động về chính sách cũng như các giải pháp hỗ trợ, chuyển đổi xanh nền kinh tế là những vấn đề các nhà quản lý, các chuyên gia và doanh nghiệp bàn đến trong Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, diễn ra sáng 17/4 tại Hà Nội.

Xem thêm