Quảng Ngãi phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn

30-04-2024, 21:43

Quảng Ngãi đang từng bước xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn nhằm tạo việc làm và gia tăng thêm thu nhập cho nông dân. Tuy nhiên, để những loại hình du lịch này trở thành một động lực trong xây dựng nông thôn mới cần có sự quan tâm, hỗ trợ từ các cơ quan chức năng và doanh nghiệp làm du lịch.

S Việt Nam

Quảng Ngãi

Du lịch

Xem thêm