Quy định mới về sổ đỏ

25-05-2023, 06:24

Bộ Tài nguyên và Môi trường mới ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về hồ sơ địa chính.

Xã hội

Đời sống

Xem thêm