Quy định mới về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

18-05-2024, 22:01

Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Xem thêm