Sáp nhập 70 xã, phường, thị trấn năm 2024

02-12-2023, 06:35

Theo Thành ủy Hà Nội, năm 2024 sẽ thực hiện sáp nhập 70 đơn vị xã, phường, thị trấn của thành phố. Đây là nhiệm vụ lớn, để đưa tinh thần của Luật Thực hiện Dân chủ ở Cơ sở đi vào cuộc sống, đảm bảo dân biết, dân bàn, dân giám sát, tạo sự đồng thuận cao nhất.

Xem thêm