Tạm đình chỉ kiểm soát viên không lưu

22-06-2024, 13:13

Công ty Quản lý bay miền Nam đã tạm thời đình chỉ các kiểm soát viên không lưu và lập tổ điều tra xác minh cảnh báo xung đột máy bay tại không phận do ACC HCM kiểm soát cũng như báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Tổ điều tra xác minh nội bộ do Trưởng ban An toàn chất lượng làm tổ trưởng để làm rõ nguyên nhân sự việc.

Xem thêm