Tạo hành lang pháp lý phát huy giá trị di sản

18-06-2024, 11:14

Sau hơn 20 năm Luật di sản văn hóa được ban hành (năm 2001) và hơn 10 năm luật được sửa đổi bổ sung (năm 2009), thực tiễn và lý luận sự nghiệp xây dựng và bảo tồn, phát huy giá trị của các Di sản văn hóa đang đòi hỏi phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung Luật Di sản văn hóa. Chính vì thế, việc trình quốc hội dự án Luật Di sản văn hóa sửa đổi tại kỳ họp này và dự kiến thông qua vào kỳ họp tới là cần thiết, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Chính trị

Nhà nước

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Xem thêm