Thanh niên Bình Định sẵn sàng lên đường nhập ngũ

08-02-2023, 10:12

Ngày hội giao, nhận quân đang đến rất gần. Thanh niên tỉnh Bình Định đã sẵn sàng để lên đường nhập ngũ. Nhiều thanh niên đã tạm gác việc gia đình, tự nguyện viết đơn để lên đường nhập ngũ.

S Việt Nam

Bình Định

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xem thêm