Tiếp tục cấp mới, gia hạn đăng ký lưu hành với khoảng 1.100 loại thuốc

03-04-2024, 06:51

Cục quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có các quyết định về cấp giấy đăng ký lưu hành, gia hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với khoảng 1.100 loại.

Xem thêm