Tuyên Quang bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ động vật quý hiếm

23-05-2024, 09:00

Với mục tiêu bảo vệ toàn bộ diện tích rừng và bảo tồn nguồn gen động, thực vật quý hiếm, lưu giữ các nguồn gen động, thực vật phục vụ nghiên cứu khoa học, những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã làm tốt công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ động vật quý hiếm, góp phần bảo tồn hệ sinh thái.

S Việt Nam

Tuyên Quang

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm