Xây dựng quân đội tinh nhuệ, hiện đại - Bài học từ Điện Biên Phủ

07-05-2024, 06:48

Trong 56 ngày đêm làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, quân ta đã xóa sổ hơn 16.000 quân địch, đập tan tập đoàn cứ điểm vốn được phương Tây coi là “pháo đài bất khả xâm phạm”. Đây cũng là lần đầu trong lịch sử một đội quân viễn chinh lớn như vậy của một đế quốc phương tây bị tiêu diệt tại một nước thuộc địa. Đặc biệt, Chiến dịch này đã để lại nhiều bài học quý báu, trong đó bài học về công tác tư tưởng của Đảng trong Quân đội có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại cũng như đối với công tác tư tưởng của Đảng thời kỳ mới.

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Hào khí Điện Biên

Xem thêm