1 triệu tỷ đồng ngân quỹ đang gửi ngân hàng

26-05-2023, 06:34

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, giải ngân đầu tư công chậm nên tiền ngân quỹ buộc phải gửi tại ngân hàng với lãi suất thấp 0,8% một năm.

Xem thêm