Ba Bể phát triển du lịch gắn với bảo vệ rừng

03-05-2022, 07:47

Vườn quốc gia Ba Bể có diện tích trên 10 nghìn ha. Trong đó có gần 8 nghìn ha là rừng với nhiều loại gỗ quý hiếm. Những năm trước đây, tình trạng chặt phá rừng trái phép ở khu vực này diễn ra khá thường xuyên. Thế nhưng nhờ phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách trong giao khoán bảo vệ rừng, giúp người dân nâng cao mức sống, đặc biệt là làm du lịch, đến nay tình trạng chặt phá rừng trái phép ở đây đã hạn chế rất nhiều.

S Việt Nam

Bắc Kạn

Môi trường

Du lịch

Xem thêm