Bắc Giang hoàn thành xóa nghèo cho hộ người có công

22-01-2023, 21:37

Tính đến hết năm 2022, tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành xóa nghèo cho hộ người có công. Cách làm của Bắc Giang là tập trung mọi nguồn lực và phân công các đơn vị trực tiếp tham gia giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo từng tiêu chí thiếu hụt cụ thể.

S Việt Nam

Bắc Giang

Xã hội

Xem thêm