Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

22-04-2023, 06:51

Di sản văn hóa ngày càng chứng minh vai trò là nguồn lực dồi dào cho tăng trưởng kinh tế và là điểm tựa vững chắc cho đời sống tinh thần, môi trường nuôi dưỡng và làm giàu bản sắc văn hóa, đa dạng văn hóa. Bảo tồn và phát triển di sản, đặc biệt là di sản văn hóa phi vật thể, là bài toán không mới nhưng cũng chưa bao giờ cũ. Nội dung này sẽ được làm rõ qua phần trình bày của BTV Đỗ Hiền

Chuyện hôm nay

Đừng Bỏ Lỡ

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Xem thêm