Bế mạc Phiên họp thứ 30, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

22-02-2024, 18:13

Chiều 22/2, tiếp tục Phiên họp thứ 30, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cảnh vệ, các đại biểu nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác cảnh vệ trong tình hình mới.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhà nước

Vương Đình Huệ

Xem thêm