Cao Bằng phòng, chống rét bảo vệ sức khỏe người dân

26-01-2024, 22:27

Những ngày qua, rét đậm, rét hại kéo dài tại Cao Bằng đã tác động tiêu cực đến sức khỏe và đời sống sản xuất của nhân dân. Tỉnh Cao Bằng đã tăng cường chỉ đạo chính quyền các cấp tích cực triển khai biện pháp bảo vệ sức khỏe người dân, sản xuất nông nghiệp và đàn gia súc.

S Việt Nam

Cao Bằng

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm