Chủ động nước tưới cho cây trồng đợt cao điểm khô hạn

07-04-2024, 07:59

Giữa cao điểm đợt khô hạn và thiếu nước mặt diễn ra gay gắt, nông dân ở vùng ven, vùng chịu ảnh hưởng bởi hạn mặn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang chủ động nhiều giải pháp thích ứng trong canh tác, bảo vệ cây trồng.

S Việt Nam

Hậu Giang

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm