Chung sức biến di sản thành tài sản

08-06-2024, 22:26

Trong bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh rất nhiều thông điệp về văn hóa. Ở đó, văn hóa chính là sức mạnh nội sinh của dân tộc, giúp đất nước của chúng ta phát triển bền vững và trở nên hùng cường. Với nguồn di sản đồ sộ, ngành văn hóa thể thao và du lịch đang nỗ lực để “biến di sản thành tài sản”, khẳng định thương hiệu quốc gia về di sản văn hóa.

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Xem thêm