Chuyển đổi số hoạt động công chứng

17-06-2024, 11:13

Việc sửa đổi Luật Công chứng hiện nay không chỉ tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính, cải cách tư pháp, mà còn giúp khắc phục hạn chế, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động công chứng theo chủ trương xã hội hóa, chuyển đổi số. Trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển đổi số, việc số hóa hoạt động công chứng được xem là xu thế tất yếu, đem lại thuận tiện, an toàn cho người dân.

Xem thêm