Cơ chế đặc thù cho đô thị đặc biệt

14-03-2024, 06:21

Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 14-19/3 để xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Luật Thủ đô (sửa đổi). Sau khi trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được bổ sung, chỉnh lý với nhiều nội dung thể hiện rõ sự phân quyền mạnh mẽ, cơ chế đặc thù, vượt trội để phù hợp với một đô thị loại đặc biệt như Hà Nội.

Chính trị

Nhà nước

Xem thêm