Còn nhiều điểm nghẽn trong chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo

23-11-2023, 16:40

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội phê duyệt với tổng kinh phí tối thiểu là 75.000 tỷ đồng với 7 dự án thực hiện nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Chương trình. Qua 3 năm triển khai, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ. Đặc biệt việc triển khai hỗ trợ nguồn vốn các dự án, tiểu dự án còn chậm .

Xem thêm