Đã cung cấp gần 4.500 dịch vụ công trực tuyến

18-11-2023, 06:29

Báo cáo mới đây về công tác cải cách thủ tục hành chính cho biết:  Hiện nay, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã tích hợp, cung cấp gần 4.500 dịch vụ công trực tuyến, chiếm hơn 70%; phục vụ xác thực, định danh và đăng nhập một lần của gần 10 triệu tài khoản.

Xem thêm